Sayı 68: 2 Ağustos 2018
Editörler:
Orçun Çetinkaya, LL.M., Ezgi Baklacı, LL.M., ve Pelin Oğuzer, LL.M.
Etik ve Uyum Yöneticiliği Meslek Standardı Resmî Gazetede Yayımlandı

Etik ve Uyum Yöneticiliği 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı yayınlandı (“Standartlar”). Bu Standartlar Etik ve Uyum Yöneticisi’nin (“Yönetici”) rolü ve sorumluluklarını, çalışma ortam ve koşullarını, kullandığı araç ve gereçleri, uyması gereken davranış kurallarını ve son olarak bu mesleğin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme kurallarını ortaya koymaktadır.

Buna göre, Yönetici;

– Bir kuruluşun etik ve uyum programlarının ve bunların politika ve prosedürlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar,

– Kuruluş içi rol ve sorumlulukları tanımlar,

– Kuruluşun tâbi olduğu mevzuat, hizmet prosedürleri, kalite gereklilikleri, risk yönetimi öncelikleri ve etik ilkeleri çerçevesinde iletişim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlar,

– Etik ve uyum programının uygulama sürecine yönelik bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütür,

– Programın izleme, raporlama ve güncelleme çalışmalarını yapar, ihlal ve bildirimleri takip eder.

Standartlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun görevlendirdiği Etik ve İtibar Derneği tarafından hazırlanmış ve 9 Haziran 2018 tarihli 30446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Standartların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku
Ekonomi Bakanlığı ABD Menşeli Bazı Ürünler için Ek Mali Yükümlülükler Getirdi

Ekonomi Bakanlığı, ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği yeni önlemlere cevaben ABD menşeli bazı ithal ürünlere ek mali yükümlülükler getirdi. ABD’den ithal edilen gıda, alkol, kömür, kozmetik ürünler, PVC, motorlu araçlar ve kimyasal ürünlere uygulanacak ek yükümlülüklerin %4 ila %70 arasında değişeceği belirtildi.

2018/11973 sayılı, 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku
TCMB Faiz Oranlarını Artırdı

29 Haziran 2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bazı faiz oranlarını artırmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından,

– Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %8,75’ten %18,50’ye,

– Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %9,75’ten %19,50’ye

çıkarılmıştır.

Belirlenen bu oranlar 29 Haziran 2018’de yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu Tasarım Stratejisi ve Eylem Planını Yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu, 2018-2020 yılları için Türk Tasarım Danışma Konseyi (“Konsey”) tarafından hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Plan”) 28 Haziran 2018 tarihli 30462 sayılı Resmî Gazete’de yayımladı. Plan’da, sanayi ve kamu ekosistemi, tasarımcılar ve girişimciler arasındaki iş birliği, tasarımda standartlaşma ve eğitim hususlarının etkileri gözetilerek, Türk tasarımının küresel bir imaj haline gelmesi vizyonuyla stratejik hedefler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınacak Ar-Ge odaklı eylemler sıralanmıştır.

Öncelikle, çatı amaç, tasarım sektörünün nitelik ve nicelik olarak büyümesi için firma kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacını karşılamak, mevcut desteklerin etkinliğini artırmak, kamunun tasarımı kullanmasını desteklemek, tasarım eğitiminde dönüşümü sağlamak ve Konsey’i daha etkin hale getirmek olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, genel amaç doğrultusunda belirli hedefler oluşturulmuş,  bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ve performans göstergeleri belirlenmiş ve bu faaliyetler bir eylem planına dönüştürülmüştür. Belirlenen hedefler ve ilgili eylemler şu şekilde sıralanmıştır:

Hedef 1: Kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecektir. Eylemler:

– İşletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacağı yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurulacaktır.

– Konsey daha etkin hale getirilecektir.

– Tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecektir.

– Araştırma ve Geliştirme (“Ar-Ge”) ve Tasarım Merkezlerinde tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularında profesyonel tasarımcılar tarafından eğitimler verilecektir.

 Hedef 2: Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve tasarım alanında girişimcilik desteklenecektir. Eylemler:

– Tasarıma ilişkin mevcut desteklerin analizleri yapılacak ve iyileştirme önerileri geliştirilecektir.

– Endüstriyel tasarım; Ar-Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak dahil edilecektir.

– Tasarım gerektiren Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine ilişkin seçim ve değerlendirme kurullarına tasarım akademisyenleri veya profesyonelleri de dahil edilecektir.

 Hedef 3: Tasarım alanında insan kaynağı kapasitesi ve niteliği artırılacaktır. Eylemler:

– “Teknoloji ve Tasarım” dersi öğretmenlerinin tasarım konusunda mesleki yeterlilikleri artırılacaktır.

– Lisans ve lisansüstü eğitimde içerikleri aynı, isimleri farklı bölümler arasında isim birliği sağlanacaktır.

– Lisans ve lisansüstü düzeyde tasarım eğitiminin kalitesinin artırılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır.

 Hedef 4: Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilinirliği artırılacaktır. Eylemler:

– Türk tasarımının uluslararası tanıtımının sağlanmasına yönelik iletişim stratejisi belirlenecek ve uygulanacaktır.

– Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecektir.

– Tasarım farkındalığını artırıcı yazılı ve görsel materyaller hazırlanacaktır.

– Türk tasarımcıları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacaktır.

– Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle ortak faaliyetler düzenlenecektir.

– Bilim merkezlerinde tasarım farkındalığı artırıcı etkinlikler gerçekleştirilecektir.

– Tasarım müzesi kurulacaktır.

 Hedef 5: Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecektir. Eylemler:

– Tasarıma ilişkin veri setleri belirlenecek ve tasarım envanteri veri tabanı oluşturulacaktır.

– Türkiye’nin tasarım kültürü öğeleri ve yerel bilgi birikimi kayıt altına alınacaktır.

– Ülkemizdeki tasarım faaliyetlerinin sektörel analizi yapılacaktır.

 Yukarıda yer verilen eylemlerle ilgili takvim belirlenmiştir ve bakanlıklar, Türk Patent ve Marka Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Konsey’e üye kurum ve kuruluşlar gibi çeşitli devlet kurumları ve özel kurumlar görevlendirilmiştir.  Konsey’deki komiteler Planının takibi ve izlemesinden sorumlu olacaktır.

Plan’ın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir.

Devamını Oku
ABAD, Louboutin’in Ayakkabı Kırmızı Tabanı Markasının Pozisyon Markası Olarak Korunacağı Yönünde Görüş Verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), Christian Louboutin’ın daha önce de farklı davalar kapsamında tartışmaya neden olan, ayakkabılar için kırmızı taban markasının pozisyon markası olarak korunacağı yönünde görüş vermiştir. Hollanda’da görülmekte olan bir tecavüz davasında, ayakkabılar için kırmızı tabanın marka olarak tescil edilebilecek bir işaret olmadığı ve markanın ürünün şeklinden ibaret olduğu ileri sürülerek hükümsüz kılınması talep edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından ABAD’a yöneltilen soru üzerine ABAD, marka kapsamında şeklin değil kırmızı rengin ayakkabı tabanına uygulanmasının korunmak istendiğini belirtmiştir. Karar doğrultusunda yalnızca renk ya da şekilden oluştuğu gerekçesiyle farklı ülkelerde tescil edilemeyen ya da hükümsüz kılınma riskiyle karşı karşıya kalan ayakkabı tabanına uygulanan kırmızı rengin Avrupa Birliği kapsamında pozisyon markası olarak korunabileceği yönünde görüş verilmiştir.

Söz konusu uyuşmazlık, Louboutin’in 2013 yılında Hollanda’da kırmızı tabanlı topuklu ayakkabılar satan Van Haren şirketine karşı tecavüz tespiti talebiyle dava açmasıyla ortaya çıkmıştır. Van Haren, tecavüzün tespiti kararına itiraz ederek 2008/95 sayılı Yönerge Madde 3’te belirtilen mallara asli değerini veren şekilden oluşan markaların tescil edilemeyeceği kuralı uyarınca davaya mesnet ticari markanın hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürmüştür.

Lahey Bölge Mahkemesi, ABAD’a bu madde anlamında şekil kavramının malların rengi gibi üç boyutlu olmayan özellikleri de kapsayıp kapsamadığı sorusunu yöneltmiştir.

ABAD, şekil kelimesinin ilgili ürünün dış hatlarını gösteren bir dizi çizgi anlamına geldiğini belirterek dış çizgileri olmayan bir rengin açıkça bir şekil oluşturmayacağı sonucuna varmıştır.

Buna karşın Mahkeme, markanın ayakkabıyı ana hatlarıyla gösteren bir çeşit şekil içermesine rağmen, aşağıda belirtilen iki nedenden ötürü bu hususun davayla ilgili olmadığını ortaya koymuştur:

– Marka açıklamasında şekil korunmak istenmemiş, yalnızca bir rengin ürünün belirli bir parçasına uygulanmasının korunması talep edilmiştir;

– Dış hatları gösteren kesik çizgiler yalnızca tescilin kapsadığı kırmızı rengin konumlandırılmasını göstermek için kullanılmıştır.

Kararın tam İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku